shadow

CAPTCHA Test

U heeft een reeks opzoekingen verricht met KBO Public Search.

If the image is illegible, click it to get another one.

Wenst u verder informatie op te zoeken, dan vragen wij u uit veiligheidsoverwegingen* voorgaande tekst over te typen
in de hierna getoonde blanco zone.Klik op de afbeelding als u de tekst moeilijk leesbaar vindt.
De FOD wenst U eraan te herinneren dat de raadpleging van de via Public Search beschikbare gegevens enkel onderneming per onderneming mag geschieden, en dit krachtens artikel 2 van het KB van 28 maart 2014 tot uitvoering van artikel III.31 van het Wetboek van economisch recht inzonderheid de bepaling van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen die via internet toegankelijk zijn evenals de voorwaarden voor het raadplegen ervan.
Via Public Search geconsulteerde gegevens mogen niet hergebruikt worden. Enkel een gerichte raadpleging per onderneming is toegestaan. Systematisch en doorlopend onderneming per onderneming downloaden, kan niet gelijkgesteld worden aan een gerichte raadpleging.
Artikel XV.79 van het Wetboek van economisch recht :
"Met een geldboete van 26 à 50.000 euro wordt gestraft, hij die de bepalingen van artikel III.33 overtreedt. (artikel XV.79 WER)"
Artikel 550 bis van het Strafwetboek :
"§ 1. Hij die, terwijl hij weet dat hij daar toe niet gerechtigd is, zich toegang verschaft tot een informaticasysteem of zich daarin handhaaft, wordt gestraft met gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfentwintig duizend euro of met een van die straffen alleen.
Wanneer het misdrijf, bedoeld in het eerste lid, gepleegd wordt met bedrieglijk opzet, bedraagt de gevangenisstraf zes maanden tot twee jaar.
§ 2. Hij die, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, zijn toegangsbevoegdheid tot een informaticasysteem overschrijdt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijfentwintigduizend euro of met een van die straffen alleen.
§ 3. Hij die zich in een van de gevallen bedoeld in de §§ 1 en 2 bevindt en
1° hetzij de gegevens die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van het informaticasysteem op enige manier overneemt;
2° hetzij enig gebruik maakt van een informaticasysteem van een derde of [...]
3° [...]
wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig tot vijftigduizend euro of met een van die straffen alleen.
§4 [...]
§ 5. Hij die, onrechtmatig, enig instrument, met inbegrip van informaticagegevens, dat hoofdzakelijk is ontworpen of aangepast om die in §§ 1 tot 4 bedoelde misdrijven mogelijk te maken, bezit, produceert, verkoopt, verkrijgt met het oog op het gebruik ervan, invoert, verspreidt of op enige andere manier ter beschikking stelt, wordt gestraft met gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en met geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met één van die straffen alleen.
[...]"
Indien U desalniettemin de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen wenst te hergebruiken, nodigen wij U uit op de site van de FOD Economie, rubriek ‘Kruispuntbank van Ondernemingen’, onder ‘Diensten voor iedereen’, de gedeeltes ‘Open data’ , ‘Web service Public Search’, en ‘Hergebruik van KBO gegevens’ te raadplegen. Daar kan U alle noodzakelijke informatie m.b.t. het hergebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen vinden."