shadow

Overzicht van de nieuwigheden

Hoedanigheid: "Trust of gelijkaardige juridische constructies (UBO)" - 18 Maart 2024

De trusts of gelijkaardige juridische constructies beheerd vanuit België dienen zich voorafgaand aan de registratie van hun uiteindelijke begunstigden in het UBO-register, in de Kruispuntbank van Ondernemingen te registreren. Deze inschrijving wordt uitgevoerd door de Algemene Administratie van de Thesaurie (Federale Overheidsdienst Financiën). De hoedanigheid 00093 "Trust of gelijkaardige juridische constructie" wordt ingeschreven bij de gegevens van de entiteit.
Meer informatie over het UBO-register.

Nieuwe toelating voor ambulante activiteit ten huize van de consument in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 01 april 2024

Naar aanleiding van een hervorming van de regelgeving ambulante en kermisactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 01/04/2024 wordt er een nieuwe toelating 'ambulante activiteit ten huize van de consument (Bru Gewest)' met bijhorende ondernemersvaardigheid gecreëerd. De registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) van deze nieuwe toelating en ondernemersvaardigheid gebeurt vanaf 01/04/2024 door de ondernemingsloketten.

Twee nieuwe codes werden toegevoegd in de codetabellen

 • Toelating 50518 "Ambulante activiteit ten huize van de consument (Bru Gewest)"
 • Ondernemersvaardigheid 20048 "Ambulante activiteit ten huize van de consument (Bru Gewest)"

Meer informatie betreffende deze hervorming vindt u terug in onderstaande link:
Ambulante handelaar | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels)

Stopzetten van 5 ondernemersvaardigheden met bijhorende toelating - 31 maart 2024

De verplichting om een bewijs van beroepsbekwaamheid voor te leggen voor vijf gereglementeerde beroepen (slager-groothandelaar, droogkuis-verver, voetverzorg(st)er, masseur/masseuse en dentaaltechnicus) wordt op 31/03/2024 afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplichting was al eerder afgeschaft in het Vlaams en Waals Gewest..

Ten gevolge daarvan worden op 31/03/2024 volgende codes voor beroepsbekwaamheden in de codetabel stopgezet.

 • 20010 Slager-groothandelaar
 • 20035 Droogkuiser-verver
 • 20303 Voetverzorgster
 • 20304 Masseur / Masseuse
 • 20306 Dentaaltechnicus

Eveneens worden op 31/03/2024 volgende codes van de bijhorende toelatingen in de codetabel stopgezet.

 • 50145 / 50146 Beroepsbekwaamheid slager-groothandel
 • 50108 / 50109 Sectorale beroepsbekwaamheid droogkuiser-verver
 • 50139 / 50140 Beroepsbekwaamheid voetverzorg(st)er
 • 50141 / 50142 Beroepsbekwaamheid masseur / masseuse
 • 50143 / 50144 Beroepsbekwaamheid dentaaltechnicus

Tenslotte worden bovengenoemde ondernemersvaardigheden en toelatingen geregistreerd in KBO op 31/03/2024 stopgezet.

Kapitaalweergave - 1 april 2024

Sinds 1 januari 2024 hebben CVBA's geen kapitaal meer. Bijgevolg werd voor CVBA's die op die datum actief waren, het kapitaal automatisch omgezet in 0 en is het niet langer zichtbaar in de verschillende KBO-toepassingen. Voor CVBA's die vóór 1 januari 2024 werden stopgezet, blijft het bedrag van het maatschappelijk kapitaal beschikbaar.

Nieuwe "reden voor ambtshalve doorhaling": Doorhaling wegens niet-naleving van de UBO-formaliteiten - 19 januari 2024

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 5 november 2023 houdende diverse bepalingen inzake economie, kan de KBO-beheersdienst entiteiten die niet hebben voldaan aan de formaliteiten voor het inschrijven of bijwerken van hun gegevens in het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), ambtshalve doorhalen.

De doorhaling wegens niet-naleving van de UBO-formaliteiten kan dus in de KBO worden ingevoerd sinds 21 december 2023.

De ambtshalve doorhaling wordt ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de nodige formaliteiten zijn vervuld met het UBO-register.

Tot slot zijn de doorhalingen en ingetrokken doorhalingen consulteerbaar via de applicaties en diensten die ter beschikking worden gesteld aan overheidsdiensten, het bestand van alle voor hergebruik beschikbare publieke gegevens, en worden ze ook bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

WVV en wijzigingen van rechtsvormen en functie - 19 januari 2024

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen bepaalt dat rechtspersonen met een bepaalde rechtsvorm vanaf 1 januari 2024 van rechtswege worden omgezet naar een andere rechtsvorm. De Kruispuntbank van Ondernemingen heeft daarom in de rubriek "rechtsvorm" uitleg toegevoegd over de rechtsvorm van de entiteit naar aanleiding van haar omzetting van rechtswege.

Bovendien voorziet de voornoemde wet dat, voor commanditaire vennootschappen op aandelen, vanaf 1 januari 2024 de functie van zaakvoerder moet worden gelezen/beschouwd als zijnde een bestuurder wanneer de vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder. In dit geval heeft de KBO de functie zoals die moet worden gelezen/beschouwd, de begindatum en, indien van toepassing, de einddatum toegevoegd.

WVV en aanpassingen op niveau van de rechtsvormen en functies - 14 juni 2022

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft een reeks wijzigingen doorgevoerd, die betrekking hebben op rechtsvormen en functies.

Deze wet voorziet dat vanaf een bepaalde datum sommige rechtsvormen en functies (binnen bepaalde rechtsvormen) anders moeten worden beschouwd/gelezen, zelfs vóór het neerleggen van de statuten om te voldoen aan de bepalingen van het WVV en/of, wat de functies betreft, zelfs vóór het neerleggen van de benoemings- of verlengingsakte.

Daarom heeft de KBO voor bepaalde rechtsvormen en functies de rechtsvorm/functie toegevoegd zoals die moet worden gelezen/beschouwd, alsook de begindatum van die vorm/functie en, indien van toepassing, de einddatum (alleen voor functies).

Toevoegen van een link naar de statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden van de authentieke rechtsvormen bij rechtspersonen

Op 28 januari 2022 werd een link naar de databank "COSTA" toegevoegd aan de lijst "externe links". Deze link verschijnt enkel bij geregistreerde entiteiten rechtspersonen en verwijst door naar de statuten en hun actualisaties (gecoördineerde statuten) voor zover het notariële akten betreffen die vanaf 01/05/2019 neergelegd werden. Sinds 13 mei 2022 verwijst deze link ook naar de vertegenwoordigingsbevoegdheden van rechtspersonen tegenover derden, wanneer de delegaties van deze bevoegdheden zijn opgenomen in de statuten die uit notariële akten voortvloeien.

Toelating Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)

Vanaf 18/04/2018 is de naam van Kind en Gezin gewijzigd naar "Opgroeien regie". Om met deze naamswijziging rekening te houden, werd de omschrijving van de toelatingscode 61000 "vergunning Kind en Gezin" in de KBO aangepast naar "Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)".

Omzetting van de RSZPPO-activiteiten en -hoedanigheden

Naar aanleiding van de fusie die plaatsvond tussen de DIBISS (vroeger RSZ-PPO) en de RSZ, worden de hoedanigheden "Werkgever RSZ-PPO" (geregistreerd op niveau van de entiteit) en de "RSZPPO-activiteiten" (geregistreerd op niveau van de entiteiten en de vestigingseenheden) vanaf 1 januari 2022 omgezet in RSZ-hoedanigheden en -activiteiten.

Nieuwe toelatingen IBA

Op 30 september 2020 zijn het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) gefusioneerd en werd het instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA, ook het ITAA: Institute for Taks Advisors & Accountants genaamd) gecreëerd.

De functietitels die verband houden met de uitoefening van het beroep werden aangepast, wat aanleiding gaf tot de creatie van volgende nieuwe toelatingscodes in de Kruispuntbank van Ondernemingen :

 • 12517 Gecertificeerd belastingadviseur of gecertificeerd (fiscaal) accountant
 • 13517 Stagiair gecertificeerd belastingadviseur of stagiair gecertificeerd (fiscaal) accountant
 • 22517 Accountant of fiscaal accountant
 • 23517 Stagiair accountant of stagiair fiscaal accountant
 • 14517 Ingeschreven op de aparte lijst van het openbaar register van het IBA

30/09/2020 werd toegekend als startdatum voor deze nieuwe codes.

De volgende vier voormalige codes van het IAB en het BIBF werden stopgezet op 29/09/2020 :

 • 10517 Erkend door het Inst.v.d. Accountants en Belastingconsulenten
 • 11517 Stagiair van Inst.v.d. Accountants en Belastingconsulenten
 • 20517 Erkend d. BeroepsIns. van erkende boekhouders en fiscalisten
 • 21517 Stagiair van BeroepsIns. van erkende boekhouders en fiscalisten

De toelatingen met de voormalige codes werden geconverteerd. Concreet werden de toelatingen 10517, 11517, 20517 en 21517 die actief waren op 30/09/2020 stopgezet op 29/09/2020 en werd voor elk van deze toelatingen respectievelijk een toelating 12517, 13517, 22517 en 23517 gecreëerd met begindatum 30/09/2020.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het IBA.

Bijkantoren in België van een buitenlandse entiteit : 10 september 2021

Sinds 10 september 2021 is de manier waarop bijkantoren geregistreerd worden in de KBO herzien.

De contactgegevens van het bijkantoor worden niet langer geregistreerd bij het bijkantoor, maar bij de overeenkomstige vestigingseenheid.

Nieuwe hoedanigheid: "Bekendgemaakt in het kader van Working in Belgium"

Vanaf 16 maart 2021 wordt de hoedanigheid "Bekendgemaakt in het kader van Working in Belgium" ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) kent deze nieuwe hoedanigheid toe aan buitenlandse entiteiten die een aanvraag indienen via het platform "Working in Belgium" en die bovendien nog niet ingeschreven zijn in KBO. De RSZ zal de betrokken entiteit hiervoor eerst inschrijven.

Stopzetting van codes

In KBO kunnen EDRL-activiteiten alsook de hoedanigheden "00001-EDRL-dienstverlener" en "00002-niet-EU-dienstverlener", niet meer geregistreerd worden.

De KBO schrapt daarom de hoedanigheidscodes "00001-EDRL-dienstverlener" en "00002-niet-EU-dienstverlener" alsook de EDRL-activiteitscode in de codetabellen "hoedanigheden" en "activiteiten".

De code 019 - "Stopzetting van een EDRL - niet-EU-entiteit " wordt ook stopgezet in de codetabellen "rechtstoestanden" en "reden van stopzetting van de entiteit".

Deze codes en eerder genoemde in de KBO ingeschreven hoedanigheden en activiteiten werden stopgezet op 20 november 2020.

Adres van de zetel van geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon

Sinds 6 juli 2020 wordt het adres van de oudste actieve vestigingseenheid niet meer weergegeven bij de gegevens van de entiteiten natuurlijk persoon zelf. Indien u informatie wenst over de vestigingseenheden, kunt u de lijst met vestigingseenheden raadplegen.

Rechtstoestand/reden van stopzetting

Buitenlandse entiteiten die in de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd en een bijkantoor in België hebben, kunnen automatisch worden doorgehaald in de KBO wanneer zij in hun oorspronkelijke register worden stopgezet. Die automatische doorhaling gebeurt uitsluitend na een kennisgeving van de stopzetting via het Europese systeem voor de koppeling van handels- of vennootschapsregisters (BRIS).

Concreet worden in de KBO de volgende verrichtingen uitgevoerd:

Op de datum van de kennisgeving:

 • stopzetting van de buitenlandse entiteit, met als reden "Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register";
 • stopzetting van het bijkantoor (adres);
 • inschrijving van de rechtstoestand "Doorhaling wegens stopzetting in een EER-register".

Daarna volgt een publicatie over die doorhaling in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe reden van stopzetting en nieuwe rechtstoestand zijn beschikbaar in de codetabel "Juridische gegevens".

Toelatingen: sociale onderneming en landbouwonderneming

Op 1 mei 2019 werden de kwalificatie van "vennootschap met sociaal oogmerk" en de rechtsvorm "landbouwvennootschap" ingetrokken.

Sinds 12 november 2019 registreert de dienst Boekhoudrecht - Audit - Coöperaties van de Algemene Directie Economische Reglementering van de FOD Economie een toelating in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voor elke coöperatieve vennootschap die als "sociale onderneming" is erkend.

Sinds die datum schrijft diezelfde dienst ook voor elke vennootschap onder firma, elke commanditaire vennootschap, elke besloten vennootschap en elke coöperatieve vennootschap die als "landbouwonderneming" wordt erkend, een toelating in de KBO in.

De erkenningsaanvraag kan bij de voornoemde dienst worden ingediend met behulp van het daartoe bestemde aanvraagformulier.

Vermelding van het kapitaal vanaf 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 beschikken bvba's niet meer over kapitaal. Bijgevolg werd het kapitaal van bvba's die op die datum actief waren, automatisch omgezet in 0. Daardoor is het kapitaal niet meer zichtbaar in de verschillende toepassingen van de KBO, met uitzondering van KBO Select, waar het weergegeven kapitaal 0 is.

Voor bvba's die vóór 01.01.2020 stopgezet werden, blijft het bedrag van het geregistreerde kapitaal beschikbaar.

Toelatingen: beroepsvereniging en federatie van beroepsverenigingen

Op 1 mei 2019 werd de rechtsvorm "beroepsvereniging" opgeheven.

Sinds 1 augustus 2019 wordt voor elke vzw die erkend is als beroepsvereniging of federatie van beroepsverenigingen, een toelating ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen door de "Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving" van de FOD Economie.

De beroepsverenigingen of federaties van beroepsverenigingen die op 1 mei 2019 actief waren, worden vermoed erkend te zijn als beroepsvereniging (BVR.) of federatie van beroepsverenigingen (FBV) en bekomen de toelating automatisch als ze zich ten laatste tegen 31 december 2023 omvormen tot vzw.

De op 1 mei 2019 bestaande of na die datum opgerichte vzw's die als BVR. of FBV erkend willen worden, moeten een aanvraag indienen bij de Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving.

Meer hierover

Toelatingen: rijopleiding (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en uitbating van een rijschool (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Sinds 1 juli 2019 zijn de erkenningen voor de exploitatie van een rijschool (Uitbating van een rijschool (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de vergunningen voor de exploitatie van een vestigingseenheid door een erkende rijschool (Rijopleiding (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)) opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze vergunningen, waarin het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen voorziet, worden geregistreerd door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussels (GOB). Zij kunnen voor een bepaalde periode worden geschorst of definitief worden ingetrokken in geval van niet-naleving van de regelgeving.

Voor meer informatie

Wijzigingen in de KBO vanaf 1 mei 2019

Vanaf 1 mei 2019 worden naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verschillende aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) alsook in haar toepassingen doorgevoerd.

Rechtsvormen

De codetabel "rechtsvormen" is aangepast. Er werden immers nieuwe rechtsvormcodes gecreëerd, terwijl andere stopgezet werden. Sommige afkortingen werden ook gecorrigeerd. Deze aanpassingen zijn beschikbaar in de codetabel "juridische gegevens", blad "rechtsvormen". In de Public search werd ook de lijst met rechtsvormen in de module "Opzoeking op naam" aangepast.

Wettelijke functies

Nieuwe codes "wettelijke functies" werden gecreëerd. Deze zijn beschikbaar in de codetabel "juridische gegevens", blad "functies". De lijst van personen die gemachtigd zijn om de geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen, werd ook aangepast.

Heropening van de vereffening

Bij een deficitaire vereffening en indien blijkt dat een of meer activa vergeten zijn, kan de ondernemingsrechtbank een heropening van de vereffening uitspreken. De rechtspersoon krijgt dan weer rechtspersoonlijkheid. Voortaan kan een geregistreerde entiteit-rechtspersoon die door sluiting van de vereffening werd stopgezet, opnieuw actief worden met de rechtstoestand "Heropening van de vereffening".

Die nieuwe rechtstoestand is beschikbaar in de codetabel "juridische gegevens", op het blad "Rechtstoestanden".

Aanpassing van omschrijvingen

De term "maatschappelijk" werd in de begrippen "maatschappelijke zetel", "maatschappelijke naam" en "maatschappelijk kapitaal" weggelaten. Wat de vzw's betreft, wordt de term "centrum van werkzaamheden" vervangen door "bijkantoor".

Inschrijving van de vennootschap in het buitenlands register

Wanneer een Belgische rechtspersoon zijn zetel naar het buitenland verplaatst, moet hij zijn buitenlandse identificatienummer doorgeven. Dat nummer wordt vervolgens in de rubriek "extern identificatienummer" opgenomen.

Afschaffing van het kapitaal

Het kapitaal van de rechtsvormen die vallen onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt in de KBO geschrapt, behalve voor nv's, Europese vennootschappen en Europese coöperatieve vennootschappen.

Adresaanpassingen in de KBO

Begin januari 2019 werden en aantal actieve adressen in KBO automatisch omgezet. Dit gebeurde naar aanleiding van :

 • de fusies van 15 gemeenten in Vlaanderen ( meer info ).
 • de nieuwe districtsgrens tussen Antwerpen en Ekeren.
 • de wijziging in samenstelling van de bestuurlijke arrondissementen van Henegouwen ( meer info ).
Welke gevolgen zijn er voor de KBO-gegevens?
 • De adressen van de geregistreerde entiteiten Natuurlijk Persoon, de geregistreerde entiteiten Rechtspersoon, de vestigingseenheden en de bijkantoren werden automatisch aangepast in de KBO, op voorwaarde dat het adres correct ingeschreven is in de KBO en dat het gelinkt kon worden aan een adres dat officieel erkend is door de gemeente
 • Deze ambtshalve adresaanpassingen zullen automatisch en kosteloos gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad, wanneer er hiervoor een publicatieverplichting is voor uw geregistreerde entiteit.
Kortom: goed nieuws !

de geregistreerde entiteit hoeft geen stappen te ondernemen om het adres in de KBO te laten aanpassen, noch om dit te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Voor meer info i.v.m. de adresaanpassingen in de KBO kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be

De vennootschappen en verenigingen dienen wel nog de statuten aan te passen.

Dit zou mogelijk zijn bij de eerstvolgende statuutswijziging na de publicatie van deze adreswijziging.

Versie 5.0.0 beschikbaar sinds 26 oktober 2018.

De inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.

Wat zijn de veranderingen?
 1. Het begrip « onderneming » verdwijnt

  In de KBO wordt het begrip « ondernemingen » vervangen door « geregistreerde entiteiten » of kortweg « entiteiten ». De termen « ondernemingsnummer » en « Kruispuntbank van Ondernemingen » daarentegen blijven behouden.

 2. De termen « ambachts- en (niet-)handelshoedanigheid » verdwijnen

  Als gevolg van het afschaffen van de begrippen handelaar en ambachtsman, worden de hoedanigheden « handelsonderneming », « niet-handelsonderneming naar privaat recht » en « ambachtsonderneming » die op 31 oktober 2018 actief zijn, omgezet naar een nieuwe hoedanigheid « inschrijvingsplichtige onderneming ». De entiteiten die deze afgeschafte hoedanigheden hadden, krijgen dus automatisch de nieuwe hoedanigheid « inschrijvingsplichtige onderneming » op 1 november 2018.

 3. Het onderscheid tussen het burgerlijke en handelskarakter van de vennootschap verdwijnt

  Rechtsvormen die beginnen met « Burgerlijke vennootschap onder de vorm van », worden vanaf 1 november 2018 automatisch omgezet naar een rechtsvorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter.

 4. Meerdere contactgegevens kunnen worden ingeschreven in KBO

  Een entiteit kan in de KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type bezitten. Zo kan een entiteit bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers hebben. Een ondernemer kan deze ook altijd gratis aanpassen via My Enterprise.