shadow

Overzicht van de nieuwighedenAdresaanpassingen in de KBOBegin januari 2019 werden en aantal actieve adressen in KBO automatisch omgezet. Dit gebeurde naar aanleiding van :


Welke gevolgen zijn er voor de KBO-gegevens?

  • De adressen van de geregistreerde entiteiten Natuurlijk Persoon, de geregistreerde entiteiten Rechtspersoon, de vestigingseenheden en de bijkantoren werden automatisch aangepast in de KBO, op voorwaarde dat het adres correct ingeschreven is in de KBO en dat het gelinkt kon worden aan een adres dat officieel erkend is door de gemeente
  • Deze ambtshalve adresaanpassingen zullen automatisch en kosteloos gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgische Staatsblad, wanneer er hiervoor een publicatieverplichting is voor uw geregistreerde entiteit.

Kortom: goed nieuws !
de geregistreerde entiteit hoeft geenstappen te ondernemen om het adres in de KBO te laten aanpassen, noch om dit te laten publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Voor meer info i.v.m. de adresaanpassingen in de KBO kunt u bij de KBO-helpdesk terecht: helpdesk.kbo@economie.fgov.be
De vennootschappen en verenigingen dienen wel nog de statuten aan te passen. Dit zou mogelijk zijn bij de eerstvolgende statuutswijziging na de publicatie van deze adreswijziging.Versie 5.0.0 beschikbaar sinds 26 oktober 2018.De inwerkingtreding op 01.11.2018 van de hervorming van het ondernemingsrecht brengt een aantal belangrijke aanpassingen met zich mee voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en haar toepassingen.

Wat zijn de veranderingen?

1. Het begrip « onderneming » verdwijnt

In de KBO wordt het begrip « ondernemingen » vervangen door « geregistreerde entiteiten » of kortweg « entiteiten ». De termen « ondernemingsnummer » en « Kruispuntbank van Ondernemingen » daarentegen blijven behouden.

2. De termen « ambachts- en (niet-)handelshoedanigheid » verdwijnen

Als gevolg van het afschaffen van de begrippen handelaar en ambachtsman, worden de hoedanigheden « handelsonderneming », « niet-handelsonderneming naar privaat recht » en « ambachtsonderneming » die op 31 oktober 2018 actief zijn, omgezet naar een nieuwe hoedanigheid « inschrijvingsplichtige onderneming ». De entiteiten die deze afgeschafte hoedanigheden hadden, krijgen dus automatisch de nieuwe hoedanigheid « inschrijvingsplichtige onderneming » op 1 november 2018.

3. Het onderscheid tussen het burgerlijke en handelskarakter van de vennootschap verdwijnt

Rechtsvormen die beginnen met « Burgerlijke vennootschap onder de vorm van », worden vanaf 1 november 2018 automatisch omgezet naar een rechtsvorm die niet langer verwijst naar het burgerlijke karakter.

4. Meerdere contactgegevens kunnen worden ingeschreven in KBO

Een entiteit kan in de KBO meerdere contactgegevens van hetzelfde type bezitten. Zo kan een entiteit bijvoorbeeld twee of meer e-mailadressen of telefoonnummers hebben. Een ondernemer kan deze ook altijd gratis aanpassen via My Enterprise.Nieuwe toelating « Dienstverlener aan vennootschappen ».Vanaf 1 september 2018 moeten alle dienstverleners aan vennootschappen zich registreren bij de Algemene Directie KMO-beleid van de FOD Economie. Zo niet, riskeren ze een geldboete.

Entiteiten die al diensten aan vennootschappen verlenen, hebben 6 maanden de tijd om hun registratieaanvraag in te dienen (dus uiterlijk tegen 28 februari 2019). Ondernemingen die een nieuwe activiteit als dienstverlener starten, moeten zich daarentegen registreren vóór ze deze nieuwe activiteit uitoefenen.

De Algemene Directie KMO-beleid houdt een bijgewerkte lijst van geregistreerde dienstverleners aan vennootschappen bij. Als beheerder en initiator van deze gegevens registreert ze deze nieuwe machtiging ook in de KBO.Versie 3.3.0 beschikbaar sinds 1 april 2017.Vanaf 1 april 2017 wordt in de Kruispuntbank van Ondernemingen de functie syndicus opgenomen in verenigingen van mede-eigenaars. Als de syndicus een rechtspersoon is, kan ook een vertegenwoordiger van de rechtspersoon aangeduid zijn.

Voor een syndicus die rechtspersoon is, kunt u, zoals ook het geval is voor andere functies, de gegevens van de geregistreerde entiteit rechtspersoon consulteren door op het ondernemingsnummer te klikken.

Indien de syndicus een natuurlijk persoon is die deze activiteit professioneel uitoefent, dan kunt u de gegevens van zijn geregistreerde entiteit natuurlijk persoon consulteren door op zijn naam en voornaam te klikken