shadow

Overzicht van de nieuwigheden per versieVersie 3.3.0 beschikbaar sinds 1 april 2017.Vanaf 1 april 2017 wordt in de Kruispuntbank van Ondernemingen de functie syndicus opgenomen in verenigingen van mede-eigenaars. Als de syndicus een rechtspersoon is, kan ook een vertegenwoordiger van de rechtspersoon aangeduid zijn.

Voor een syndicus die rechtspersoon is, kunt u, zoals ook het geval is voor andere functies, de gegevens van de rechtspersoon consulteren door op het ondernemingsnummer te klikken.

Indien de syndicus een natuurlijk persoon is die deze activiteit professioneel uitoefent, dan kunt u de gegevens van zijn onderneming natuurlijk persoon consulteren door op zijn naam en voornaam te klikkenVersie 3.2.0 beschikbaar sinds 10 juni 2015.De KBO Public Search biedt u vanaf nu de mogelijkheid om een opzoeking op basis van een toelating uit te voeren.Versie 3.1.0 beschikbaar sinds 5 november 2014.KBO Public Search is nu ook beschikbaar in het Duits en in het Engels.Versie 3.0.1 beschikbaar sinds 9 mei 2014Onlangs trad de nieuwe KBO- wet, opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht , in voege. Hierdoor worden meer gegevens en zoekmogelijkheden beschikbaar in KBO Public Search.

1. Alle ondernemingen worden raadpleegbaar. Alle ondernemingen die opgenomen zijn in KBO, kunnen nu opgezocht worden in KBO Public Search, onafhankelijk van hun status. Dit betekent dat niet alleen actieve, maar ook stopgezette of bekendgemaakte ondernemingen nu in KBO Public Search geconsulteerd kunnen worden. Voor de stopgezette ondernemingen worden alle actieve gegevens getoond op de datum van stopzetting.

2. Er zijn meer gegevens beschikbaar : a. rechtstoestand en gebeurtenis b. financiële gegevens: kapitaal en informatie over het boekjaar c. functies d. linken tussen ondernemingen e. duur van de onderneming

3. Er worden nieuwe zoekmogelijkheden aangeboden. Zo kan de zoekfilter op naam en adres beter gedefinieerd worden en is nu ook een opzoeking op activiteit mogelijk.Versie 2.6.0 beschikbaar sinds 17 juli 2013Krachtens artikel 25 bis §1, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, is de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gemachtigd tot het ambtshalve doorhalen van de gegevens van de ondernemingen, bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen, die de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België minstens drie opeenvolgende boekjaren niet zijn nagekomen. Deze doorhaling is echter niet van toepassing op de ondernemingen bedoeld in artikel 97 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wij benadrukken dat het om een administratieve doorhaling gaat en dat de onderneming op juridisch vlak blijft voortbestaan.

De vermelding van deze ambtshalve doorhaling van de onderneming is, in voorkomend geval, zichtbaar op Public Search onder de rubriek 'Algemeen' in de gegevens van de onderneming. Deze vermelding is ook beschikbaar in de gegevens van de vestigingseenheid van een onderneming in het geval die het voorwerp heeft uitgemaakt van een dergelijke doorhaling.Versie 2.5.0 beschikbaar sinds 1 juni 20121. Zoekresultaten beschikbaar in PDF formaat.

De resultaten van de opzoekingen getoond op het scherm onder de vorm van een lijst van ondernemingen of vestigingseenheden zijn voortaan ook beschikbaar in PDF-formaat. Hierdoor kan je deze resultaten makkelijker afdrukken, opslaan of e-mailen. Lange lijsten kan je nu in één keer afdrukken i.p.v. per pagina van 20 ondernemingen of vestigingseenheden

2. Link naar BELAC gegevens.

Het is nu mogelijk om de accreditaties waarover een onderneming beschikt te consulteren via KBO Public search via een nieuwe link naar de gegevensdatabank van BELAC.

Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij met betrekking tot een instelling die de conformiteit van producten of diensten beoordeelt. Dit attest laat de instelling toe haar competenties, onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen. Ze heeft betrekking op de laboratoria, de keuringsinstellingen en de certificatie-instellingen.

BELAC is de Belgische accreditatie-instelling.

U kan meer informatie aangaande BELAC en het accreditatie systeem vinden door volgende link te volgen: http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/leven_onderneming/kwaliteitsbeleid/Accreditatie/Versie 2.4.0 beschikbaar sinds 10 mei 2011Wat is nieuw in deze versie ?


1. De zoekmogelijkheid "Zoeken via adres".

Hoe gaat u te werk ?
 • - U tikt een Belgische postcode in (eventueel opgezocht via invoer en selectie van de gemeentenaam).
 • - U geeft het begin van een straatnaam in en selecteert een straatnaam uit de voorgedefinieerde lijst met straten gelegen in de regio van de gekozen postcode.
 • - U voegt het huisnummer toe.
 • - U drukt op zoeken.
Wat is het resultaat van de zoekopdracht?
Public search toont de onderneming en/of de vestigingseenheid gelegen op het adres dat u invoerde.
De getoonde onderneming kan er gevestigd zijn met:
 • - zijn maatschappelijke zetel (enkel voor de onderneming rechtspersoon);
 • - zijn bijhuis in België (enkel voor een buitenlandse onderneming rechtspersoon);
 • - een vestigingseenheid.
2. De vermelding "Extra adresinfo"

Public Search toont het adrescomplement - dat ingeschreven werd in de databank KBO - met een label "Extra adresinfo" na :
 • - het maatschappelijk adres van de onderneming rechtspersoon,
 • - het adres van het bijhuis in België,
 • - het adres van de vestigingseenheid.
Enkele voorbeelden van extra adresinfo : Winkel 4, Unit 16, HSBC BANK BUILDING 6th FLOOR, 2° ETAGE, IT TOWER, Havenlokaal 2F, bureau 27, Résidence Porte de Namur - bloc B, ex n°626, Parc Industriel, STADE COMMUNAL, BOX 548.

3. De publicatie van een extra Gsm-of telefoonnummer

Public search toont het extra gsm- of telefoonnummer dat ingeschreven werd in de databank KBO.


Wat brengt deze versie nog meer ?


1. Het fonetisch opzoeken wordt gebruiksvriendelijker.

Een aangepaste methode van fonetisch opzoeken zorgt voor betere resultaten. Opzoekingen die vroeger geen resultaten opleverden, doen dit nu wel.

Het gaat hier vooral om
 • - veel voorkomende familienamen en namen (Cornelis, Frans, Martin, Pierre….) of een combinatie ervan,
 • - de combinatie van naam en voornaam ( jan-peeters, peeters jan….),
 • - namen uit meerdere delen (fabrique d’église…)
 • - veel voorkomende woorden of benamingen (FOD, SPF …..) en
 • - de combinatie van voorgaande mogelijkheden met de postcode (vb kerkfabriek met 9300, fabrique d’église met 4000).
De splitsing van het fonetisch zoeken op
 • - de huidige benaming (standaard ingesteld) en
 • - inclusief de oude benaming (aan te vinken indien u dit wenst) maakt dat de resultaten beter aansluiten bij uw behoeften.
"Inclusief oude benamingen" aanvinken is aangewezen als u niet zeker bent van de huidige benaming of als u specifiek op een benaming uit het verleden van de onderneming of vestigingseenheid wil zoeken.

Het gaat hier bijvoorbeeld om opzoekingen
 • - ministerie (huidige :18 resultaten)
 • - ministerie (oude benamingen inbegrepen: 38)
2. De lijsten met de zoekresultaten worden sorteerbaar.

Indien ze niet meer dan 200 resultaten bevatten kunnen de volgende kolommen van de lijsten voortaan stijgend of dalend gesorteerd worden:
 • - de ondernemingsnummers,
 • - de maatschappelijke naam van de onderneming,
 • - de benaming van de vestigingseenheid,
 • - het adres (volgens postcode).
3. De actualiteit van de getoonde gegevens wordt zichtbaar.

Public Search geeft met één werkdag vertraging, de toestand weer van de KBO databank. Gegevens die vandaag online ingevoerd worden in de KBO databank zullen morgen in Public Search getoond worden. De toestand van de KBO databank waarop Public Search zich baseert voor zijn publicatie wordt voortaan expliciet getoond op elk scherm.

4. De feedbackinformatie wordt specifieker.

Voert u een opzoeking uit op ondernemings- of vestigingsnummer, dan vindt u meestal informatie over een actieve, een afgesloten of een bekendgemaakte onderneming.

Het kan gebeuren dat uw opzoeking geen resultaat oplevert. In plaats van de algemene info "geen gegevens gevonden", specifiert de feedbackbooschap vanaf deze versie:
 • - dat er voor het nummer dat u invoerde geen actieve gegevens werden gevonden of
 • - dat het nummer dat u invoerde een onbestaand nummer is.
In het eerste geval heeft u gezocht naar een onderneming of vestigingseenheid die niet meer bestaat en waarvan het ondernemings- of vestigingsnummer werd stopgezet. Stopgezette ondernemingen of vestigingseenheden worden in KBO Public Search niet getoond.

In het tweede geval heeft u gezocht met een nummer dat door KBO nog niet werd toegekend aan een onderneming. Controleer het door u ingevoerde nummer.Versie 2.3.0 beschikbaar sinds 23 juni 2010


KBO Public search toont voortaan

 • - niet alleen de gegevens van de actieve ondernemingen en vestigingseenheden ingeschreven in KBO met een status "actief - AC" maar ook
 • - de publieke identificatiegegevens van de ondernemingen en de vestigingseenheden die nog niet actief zijn in België maar wel ingeschreven zijn in KBO onder de status "Bekendgemaakt - BK".

Drie nieuwe hoedanigheden worden getoond:

 • - de hoedanigheid EDRL-onderneming, ingevoerd in het kader van de Europese dienstenrichtlijn en
 • - de hoedanigheid niet EU-onderneming en
 • - vanaf 1 juli 2010 de hoedanigheid "Vervangend ondernemer" in het kader van het Register van vervangende ondernemers.

De hoedanigheid "EDRL-onderneming" wordt ingeschreven in KBO als het gaat om een dienstverlener:
 • - onderneming rechtspersoon volgens Europees recht met vestiging, zetel of bijhuis in de Europese Unie (maar buiten België) of
 • - een onderneming natuurlijk persoon zonder vestiging in België die voor de uitoefening van hun activiteiten een toelating nodig hebben die binnen het toepassingsgebied van de richtlijn valt.

De hoedanigheid "Niet EU-onderneming" wordt ingeschreven in KBO als het gaat om een dienstverlener:
 • - onderneming rechtspersoon volgens Europees recht zonder vestiging, zetel of bijhuis in de Europese Unie of
 • - een onderneming natuurlijk persoon zonder vestiging in België.


Wij maakten de toepassing gebruiksvriendelijker.

 • - Het logo "e", beschikbaar rechtsboven elke pagina, linkt naar de site economie.fgov.be.
 • - De hoofding "Alles over KBO" , beschikbaar op elke pagina, verwijst naar de specifieke pagina's van economie.fgov.be met alle beschikbare en nuttige informatie over de KBO databank, de inschrijvingen, het wettelijk kader, de diensten voor de ondernemingen en de overheden.
 • - De opzoeking "volgens zoekwoord" van een onderneming natuurlijk persoon is voortaan mogelijk door het invullen van de familienaam en de eerste letter van de voornaam.
 • - Met de rubriek "Externe link" onderaan het scherm van de vestigingseenheden die zich hebben inschreven op de site www.deambachten.be, surft u naar het detail van deze informatie door de onderneming zelf geplaatst op de ambachtensite.
 • - De "rode potlood-icoontjes" op de detailschermen verwijzen naar mogelijkheden waarover de onderneming beschikt om gegevens
  • - te laten wijzigen via formulieren (gegevens vóór 2003) of
  • - om zelf online gegevens te raadplegen, te wijzigen en in te voeren via de module Self Service binnen de KBO Private Search.
 • - De activiteitscodes van de onderneming en de vestigingen zijn aanklikbaar waardoor de toelichting van de nacebelcodes 2008 zichtbaar worden.


Versie 2.2.0 beschikbaar sinds 20 april 2010


Deze versie brengt enkel voor de onderneming natuurlijk persoon een nieuw gegeven.

Onder de rubriek "Toelatingen" maakt de webservice via het eHealth-platform het mogelijk de toelatingen, ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgen, op te vragen.

Het resultaat van de raadpleging kan zijn:
 • - ofwel de vermelding van de toelating ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen waarover de oprichter van de onderneming natuurlijk persoon beschikt;
 • - ofwel de vermelding dat geen enkele toelating betreffende deze persoon is ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen.
Belangrijke opmerking: bij de start van deze versie was het niet mogelijk de toelatingen kinesitherapeut, tandarts en zorgkundigen op te vragen. Deze toelatingen kunnen dus ook niet getoond worden in de KBO Public search bij de start van deze versie.

De link naar de toelatingen ingeschreven in de Federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgen verschijnt nooit bij de ondernemingen rechtspersoon.


Twee wijzigingen maken de toepassing gebruiksvriendelijker.

De link "Erkenning als aannemer van werken ? "
 • - werd verplaatst van de rubriek "Externe links" onderaan het detailscherm van de onderneming naar de rubriek "Toelatingen" en
 • - wordt nog enkel getoond bij de ondernemingen met dergelijke toelating.
 • De nieuwe link "Erkenning als aannemer van werken" verwijst nog steeds rechtstreeks naar de databank van de bevoegde administratie die, voor de opgevraagde onderneming, alle details van de erkenning als aannemer in de zin van de wet van 20 maart 1991 toont.

De opzoeking op domicilieadres.
 • In overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer mag het domicilieadres van de onderneming natuurlijk persoon nooit gepubliceerd worden. Om dit duidelijker te maken wordt voortaan, in het geval van "opzoeking volgens zoekwoord" en na selectie "natuurlijk persoon", expliciet gevraagd enkel de postcode of gemeentenaam van de oudste vestiging in te voeren. Een adres van een onderneming natuurlijk persoon opzoeken is in beide gevallen van "fonetisch zoeken" en "exact zoeken" enkel mogelijk aan de hand van de postcode of de gemeentenaam van de oudste vestiging.

Versie 2.1.0 beschikbaar sinds 7 december 2009


Deze versie brengt twee nieuwe gegevenselementen.

 • De url van de website - voor zover deze informatie werd ingeschreven in de databank - wordt voortaan getoond onder de rubriek "Algemeen" van de ondernemingsgegevens of vestigingsgegevens en onder de rubriek "Bijhuis" voor de buitenlandse onderneming in België.
 • De link "Erkenning als aannemer van werken ?" onderaan het scherm ondernemingsgegevens, laat toe, rechtstreeks in de databank van de bevoegde administratie op te zoeken of een onderneming al dan niet een erkenning als aannemer in de zin van de wet van 20 maart 1991 heeft verworven.

Twee wijzigingen maken de toepassing gebruiksvriendelijker.

 • Voortaan kan u een postcode opzoeken via de naam van een gemeente. Tik de naam van de gemeente (of de eerste letters ervan) in de zone "via gemeente" en selecteer de gewenste gemeente uit de lijst. Het postnummer geassocieerd met de geselecteerde gemeente wordt dan automatisch ingevuld.
 • Het afdrukformaat van de ondernemings- en de vestigingsgegevens werd gewijzigd.


Versie 2.0.0 beschikbaar sinds 21 september 2009


De webtoepassing kreeg een nieuwe look and feel. De kenmerkende vernieuwingen zijn:

 • de keuze van het opzoekscherm als homepagina,
 • het gebruik van een ander kleurenpallet,
 • de nieuwe webkop,
 • het nieuwe webadres,
 • de mogelijkheid om van taal te veranderen op elke webpagina,
 • de gebruiksvriendelijke icoontjes,
 • het gebruiksvriendelijke invoerveld voor de opzoeking van het ondernemingsnummer en de bijkomende surfverwijzingen.
De toepassing werd verrijkt met verbeterde en nieuwe opzoekmogelijkheden.

 • Voortaan wordt een onderneming niet meer getoond vanaf de registratiedatum maar vanaf de datum dat ze actief wordt. Deze actieve onderneming blijft zichtbaar tot de datum van haar stopzetting.
 • De webpagina voor de ondernemingsgegevens toont nu ook het telefoonnummer, het faxnummer en het e-mailadres van deze onderneming.
 • Het potloodicoontje in de toepassing geeft toegang tot het blanco formulier geldig voor de gekozen gegevensgroep, terwijl de knop "formulieren" in de rechterbovenbalk toegang geeft tot alle beschikbare formulieren.
 • "Veel gestelde vragen" geeft informatie over de eigenheid van de toepassing.
Totaal nieuwe functionaliteiten zijn:

 • de locatie van de onderneming of een vestigingseenheid op een stratenplan "google map";
 • het tonen van de vrijstellingen van beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer;
 • de aanduiding van de dubbele onderneming en het te behouden ondernemingsnummer;
 • de mogelijkheid om rechtstreeks te zoeken op de benaming van een vestigingseenheid waardoor opzoeken op de handelsbenaming van de vestiging van de onderneming natuurlijk persoon mogelijk wordt;
 • de mogelijkheid om de actieve niet-handelsondernemingen naar privaat recht op te vragen met hun hoedanigheid en hun toelatingen.